< Orion Computer s.r.o.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností Orion Computer s.r.o. (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem, Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními pomínkami daného výrobce ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje firma Orion Computer s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo paragon – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo.) Pokud je přiložen originální záruční list od výrobce je potřeba jej uschovat.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro koncového uživatele**. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Bazar. ** U vybraných produktů je výrobcem záruka pro spotřebitele s IČ omezena. Zákonná práva koncového zákazníka tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.

III. Záruční podmínky

I. Místem pro uplatnění reklamace je Orion Computer s.r.o., Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis (monitory, tiskárny, digitální foto ...) doporučujeme kupujícímu v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku (uvedeno na www stránkách výrobce).

II. V případě, že bylo zboží zakoupeno spotřebitelem s IČ řídí se reklamace podmínkami autorizovaného servisu výrobce.

III. Kupující musí při reklamaci u vadného zboží zadat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího ( tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

IV. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

V. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

VI. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

VII. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),
j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.


VIII. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

IX. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

X. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety....). Záruka však tímto upozorněním není omezena.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel bez IČ:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno,. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Je-li kupujícím subjekt s IČ:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován ihned.

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Kupujícímu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

V. Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (cartridge, toner, tisková hlava, lampa projektoru, baterie, napájecí AC adaptér, ...), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Konkrétně u lampy projektoru jsou uváděny dvě – v měsících a zároveň v počtu hodin svícení lampy. Pro úspěšnou reklamaci potenciální vady, musí být splněny obě tyto podmínky.

Jednotlivé životnosti se liší dle výrobce a proto se jednotlivé reklamace řeší dle záručních podmínek jednotlivých výrobců.

Na spotřební materiál prodávaný samostatně platí záruční doba 24 měsíců.

Novinky

  Spuštěna nová verze stránek !